Gạch không nung

Gạch Bông Gió Giá: 6.800₫/viên
Gạch Cột Giá: 3.800₫/viên
Gạch Móng Giá: 7.600₫/viên
Gạch Block 2 Lỗ Giá: 1.000₫/viên
Gạch Block 4 Lỗ Giá: 1.000₫/viên
Gạch Đinh Giá: 1.000₫/viên
Gạch Trồng Cỏ Giá: 6.800₫/viên
Gạch Block 9x19x39 Giá: 3.800₫
Gạch Mi Giá: 1.000₫/viên